REGULAMIN STADIONU
                                    OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 
                                 w Sulechowie przy ul. Licealnej 10b1. Administratorem Stadionu – jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie,
    ul. Licealna 10b, tel. 68 385 23 84.
2. Podstawą prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art. 6, ust. 3 Ustawy
    o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku ( Dz. U. Nr 62, poz. 504 ).
3. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom  niniejszego regulaminu
    i ogólnie obowiązującym przepisom.
4. Osoby przebywające na terenie stadionu podczas trwania imprezy masowej podlegają
    ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności przepisom:
    a) Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych  z dnia 20 marca 2009 roku ( Dz. U.
    Nr 62, poz. 504 ), zwaną dalej Ustawą,
    b) przepisom właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków
        sportowych,
    c) przepisom niniejszego regulaminu imprezy masowej.
5. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie ich bezwzględna akceptację.


I.  PRZEPISY PORZĄDKOWE

     1. Stadion jest miejscem, na którym organizowane są mecze piłki nożnej oraz inne
         imprezy sportowe i kulturalne.
     2. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator.
     3. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi
         przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy
         organizacji i związków, w tym związków sportowych.
     4. Wynając obiekt i korzystać ze stadionu mogą grupy zorganizowane i osoby
         indywidualne, które uzyskały zgodę zapoznały się z regulaminem oraz pod warunkiem,
         że małoletni pozostają pod opieką dorosłych.
     5. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia pod kierunkiem
         trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
     6. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje,
         nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może
         odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora OSiR.
     7. Teren stadionu jest monitorowany dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.


  II. ZASADY WSTĘPU NA STADION
    
         1. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby
             uprawnione przez OSiR i Organizatorów imprez.
         2. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
         3. Prawo wstępu osób na teren stadionu podczas trwania imprez masowych
             z zachowaniem zasad zawartych z art. 10, 15, 16 i 22 Ustawy, określają
             Organizatorzy w regulaminach imprez.
         4. Organizator imprezy podczas jej trwania odpowiada za nie wpuszczanie na teren
             stadionu lub wydalenie z terenu stadionu osoby, która nie spełnia wymogów
             określonych w Ustawie.


  III. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA STADIONIE
  
          1. Wszystkie osoby przebywające na stadionie zobowiązane są do:
              a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami
                  dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,
              b) korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich
                  przeznaczeniem,
              c) nieprzebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
              d) nie umieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich
                  malowania i oklejania,
              e) powiadomienia właściwych służb na stadionie w przypadku ujawnienia zagrożeń
                  dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
              f) zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód użytkownikowi stadionu  
                  Dyrektorowi Obiektu.
          2. Zabrania się:
              a) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu,
              b) rzucania wszelkimi przedmiotami,
              c) śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie stadionu,
              d) zachowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach
                  publicznych,
              e) sprzedawania towarów, rozwieszania reklam, bez zezwolenia, rozdawania druków,
                  przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora OSiR.
              f) na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz
                  wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz
                  wprowadzania zwierząt i poruszania się pojazdami.
           3. Wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
           4. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść
               ewakuacyjnych.
           5. Szczegółowe zasady zachowania się osób na stadionie podczas trwania imprez
               masowych z zachowaniem dyspozycji zawartych w niniejszym regulaminie oraz
               rozdziale 2 i 3 Ustawy, określają Organizatorzy tych imprez w regulaminach imprez.
           6. Wszystkie osoby przebywające na stadionie podczas imprezy masowej zobowiązane
               są do przestrzegania Regulaminu Stadionu i Regulaminu Imprezy pod
               odpowiedzialnością porządkową lub karną.  IV. MIEJSCA NIEUDOSTĘPNIONE NA STADIONIE
 
             1. Wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów ( pomieszczenia
                 służbowe ), parkingi służbowe, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle
                 i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia
                 boiska, maszty oświetleniowe, drzewa.
             2. Pozostałe miejsca niedostępne dla widzów określają organizatorzy imprez
                 masowych w regulaminie imprez.


   V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

              1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie oraz imprezach
                  masowych będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej
                  zgodnie z przepisami Ustawy.
              2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe
                  mające miejsce na terenie Obiektów Sportowych w trakcie zajęć sportowych.
              3. Za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów odpowiedzialni są
                  wynajmujący, opiekunowie grup oraz prowadzący zajęcia.


                                                                                                       DYREKTOR OSiR
    
                                                                                                           SULECHÓWZarządzenie Dyr. OSiR nr. 11/2010

z dnia 29 września 2010 r.

 


Odwiedza nas

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Kluby sportowe

Licznik odwiedzin

0001822090
Wszystkie
1822090

Twoje IP: 3.237.22.39
Kreacja ah-68 | Prawa autorskie © 2009 Firma