Załącznik

do Zarządzenia NR 6/2016 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji

„Sulechowianka” w Sulechowie z dnia 14 kwietnia 2016 roku

 

                                                                                                                                                                                 REGULAMIN ODRZAŃSKIEJ PRZYSTANI TURYSTYCZNEJ „PORT CIGACICE”

 

Rozdział 1. Definicje regulaminowe

 

1.      „Operator Przystani” - Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie.

2.      „Personel Przystani”  - bosman przystani oraz podlegli mu pracownicy, zatrudnieni przez Operatora Przystani.

3.      „Budynek bosmanatu” - pomieszczenia Operatora Przystani w obiekcie kubaturowym na nabrzeżu basenu portowego.

4.  „Najemca” – osoba fizyczna lub prawna wynajmująca przez dowolny okres urządzenia przystani do cumowania dla jednostek pływających, których jest właścicielem lub posiadaczem.

5.      „Członkowie załogi” – osoby przebywające na jednostce pływającej.

6.      „Jednostki pływające”  - urządzenia pływające dopuszczone do żeglugi śródlądowej i morskiej po wodach Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

 

1.    Odrzańska Przystań Turystyczna „Port Cigacice” udostępnia właścicielom lub posiadaczom jednostek pływających prawo do czasowego korzystania ze stanowisk cumowniczych zgodnie z przepisami prawa o żegludze i przyjętymi zwyczajami.

2.    Z ramienia gminy Sulechów administratorem Odrzańskiej Przystani Turystycznej „Port Cigacice”, zlokalizowanej w basenie portowym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie.

Port obsługiwany jest przez Bosmana (tel. 508 030 003) oraz podległy mu personel codziennie w godzinach:
- w sezonie nawigacyjnym 8.00 - 18.00 / z przerwą w godz. 14.00 - 15.00
- w sezonie zimowym w godz. 9.00 - 15.00
Sezon nawigacyjny trwa od 01.05 do 31.10, a sezon zimowy od 01.11 do 30.04.

3.      Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Odrzańskiej Przystani Turystycznej „Port Cigacice”, obejmującej zarówno teren wodny, jak i nadbrzeża. Zasady Regulaminu obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie przystani, a w szczególności każdego Najemcę oraz członków jego załogi.

4.      W porcie mają prawo cumować jednostki pływające:

·      długości kadłuba do 12 metrów -  pomosty pływające

·      powyżej 12 metrów - keja betonowa

5.      Wpłynięcie do przystani oznacza zaakceptowanie regulaminu Odrzańskiej Przystani Turystycznej „Port Cigacice”.

6.      Miejsca postojowe będą wyznaczane przez Personel Przystani. Miejsca przydzielane jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie Personelu Przystani załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju. W przypadku braku kontaktu
z załogą lub nie zastosowania się do poleceń, Bosman może dokonać zastępczego przecumowania jednostki w inne miejsce.

7.      Na czas nieobecności jednostki w porcie, zwolnione miejsca postojowe mogą zostać udostępnione przez bosmana innym użytkownikom.

8.      Na wezwanie Personelu Przystani sternik jednostki ma obowiązek przedstawienia dokumentów jednostki i załogi. Personel Przystani ma w czasie pełnienia służby prawo wstępu na jednostki, celem przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów portowych oraz prawo kontroli jednostki w zakresie wyposażenia w sprzęt ratunkowy. Na wezwanie Personelu Przystani, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się, dobić do wskazanego miejsca i przerwać podróż.

9.      Wszelkie formalności związane z postojem jednostek pływających przy nabrzeżu oraz opłaty należy regulować niezwłocznie, w szczególności po zacumowaniu u Bosmana przystani lub
w biurze przystani, przedkładając i podpisując stosowne dokumenty.

10.  Opłaty za miejsca postojowe w przystani wnosi się gotówką lub w formie przelewu z góry za zadeklarowany czas postoju określonej jednostki pływającej bez możliwości podnajęcia miejsca. Dokonanie opłaty nie oznacza zawarcia umowy przechowania w żadnej postaci.

11.  Jednostka, która opuści przystań bez zgłoszenia zakończenia postoju, będzie miała naliczane należności z tytułu postoju aż do momentu ich uregulowania.

12.  Opłaty postojowe reguluje cennik. Na podstawie wniosku Operatora Przystani, Burmistrz Sulechowa może zwolnić jednostkę z opłat.

 

Rozdział 3. Obowiązki użytkowników

 

1.      Załogi jednostek pływających korzystające z postoju na przystani są zobowiązane do informowania Bosmana o każdym wpłynięciu oraz wypłynięciu jednostki przy użyciu telefonu, radiotelefonu lub osobiście bezpośrednio w bosmanacie.

2.      Wchodzenie i wychodzenie z portu dozwolone jest tylko w porze dziennej tj. od świtu do zmroku. Wypłynięcie z portu z zamiarem powrotu później niż tego samego dnia może nastąpić dopiero po wpisaniu się do dziennika pływań.

3.      Każdorazowe wodowanie i podnoszenie jednostek może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody Bosmana.

4.      Właściciele lub posiadacze jednostek pływających, którzy zamierzają korzystać ze stanowisk cumowniczych zobowiązani są do 30 kwietnia każdego roku złożyć stosowny wniosek do Operatora Przystani oraz opłacić należność za  zadeklarowany czas postoju lub opłatę z góry za cały sezon.

5.      W przypadku składowania na terenie przystani jednostek pływających w sezonie ponawigacyjnym, odpowiednie wnioski do Operatora Przystani należy złożyć w terminie do 30 września oraz opłacić należność za składowanie przed wyjęciem jednostki z wody.

6.      Wszystkie jednostki pływające zobowiązane są do opuszczenia basenu portowego po zakończeniu sezonu nawigacyjnego do 15 listopada.

7.      Armatorzy zobowiązani są do oznaczenia swoich jednostek i posiadania aktualnych dokumentów rejestracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.      Organizacje działające na terenie portu, jak również instytucje zamierzające realizować
w trakcie sezonu na terenie przystani własne przedsięwzięcia (zawody, imprezy plenerowo
 – rekreacyjne) zobowiązane są do powiadomienia odpowiednich służb, uzyskania odpowiednich zezwoleń w tym. na czasową sprzedaż i spożywanie alkoholu oraz spełnienia wymogów dotyczących sprawnego i bezpiecznego zorganizowania imprezy. Załatwienia niezbędnych uzgodnień należy dokonać z Operatorem Przystani, w imieniu którego działa: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie.

 

Rozdział 4. Cumowanie

 

1.      Wodowanie jednostek pływających może nastąpić po uprzednim przygotowaniu przydzielonego stanowiska cumowniczego.

2.      Jednostki pływające należy cumować do pomostów lub kei w sposób wykluczający zerwanie lin bądź utrudnianie cumowanie innym jednostkom.

3.      Cumowanie na kotwicy jest niedozwolone.

4.      Zabronione jest pozostawianie luźnych cum przymocowanych do pomostów lub kei.

5.      Fały należy zabezpieczyć przed wywoływaniem hałasu.

6.      Jednostki pływające cumowane w porcie powinny być zawsze czyste, starannie sklarowane
 i oznaczone.

7.      Łodzie wchodzące do portu zobowiązane są ustąpić drogi jednostkom wychodzącym.
W przypadku kolizji w porcie o winie rozstrzyga się w oparciu o ogólne przepisy żeglugowe.

8.      Za szkody powstałe wskutek manewrowania w porcie, zerwania się jednostki pływającej
z cum itp. odpowiedzialność ponosi właściciel lub sternik, który te szkody spowodował.

9.      Pływanie w basenie portowym dozwolone jest na minimalnej prędkości i bez wytwarzania dużej fali.

10.  Sternicy jednostek wpływających gościnnie do portu cumują do pomostu pływającego bądź wolnego stanowiska i niezwłocznie zgłaszają swoje przybycie u Bosmana. Pozostawienie łodzi na stanowisku bez zgody Bosmana spowoduje jej usunięcie poza teren, na koszt armatora.

 

 

Rozdział 5. Bezpieczeństwo, sprawy porządkowe

 

1.      Dzieci do lat 12 oraz osoby nie umiejące pływać mogą przebywać na nabrzeżach i na jednostkach pływających pod nadzorem osoby pełnoletniej po uprzednim założeniu kamizelki ratunkowej.

2.      Sprzęt ratunkowy i ppoż. znajdujący się na wyposażeniu przystani może być używany jedynie dla celów ratowniczych.

3.      Użytkowników portu obowiązują ogólne przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

4.      Wszystkie łodzie posiadające na pokładzie zbiorniki paliwa i butle gazowe muszą być wyposażone w gaśnice BCE o zawartości środka gaśniczego nie mniejszej niż 2 kg.

5.      Załogi jednostek pływających cumujące w porcie muszą być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca się także ubezpieczenie jednostki pływającej na wypadek kradzieży.

6.      Za szkody powstałe w jednostkach pływających, ich wyposażeniu czy mieniu załogi Personel Przystani ani Operator Przystani nie odpowiada.

7.      Kąpiel w basenie portowym jest zabroniona.

8.      Użytkowników przystani zobowiązuje się do przestrzegania czystości i porządku w porcie
i na terenie przystani.

9.      Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla Operatora Przystani, innych Najemców oraz osób przebywających w porcie.
W szczególności członkowie załóg są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 06:00.

10.  Personel Przystani może w każdej chwili zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu przystani każdej jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady niniejszego Regulaminu, a w przypadku bezskutecznego wezwania  – może usunąć taką jednostkę na koszt Najemcy. Dodatkowo Operator Przystani może domagać się odszkodowania na zasadach obowiązujących w polskim prawie.

11.  W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów (notatka sporządzona przez Bosmana), uprawnione są do interwencji odpowiednie służby: policja, straż miejska, straż pożarna, inspekcja żeglugi śródlądowej, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów.

12.  Na terenie portu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu z wyłączeniem rozdziału 3, punkt 8.

13.  Zabrania się blokować i zastawiać pomosty oraz stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi, jednostek pływających lub przystani.

14.  Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie:

a)    wylewanie za burtę jakichkolwiek nieczystości (np. z zęzy, toalet, zmywania naczyń) spowoduje natychmiastowe usunięcie jednostki pływającej z portu oraz powiadomienie odpowiednich służb;

b)   przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych
w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska;

c)    wykonywania wszelkich prac remontowanych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody odpowiednich władz;

d)   wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych;

e)    prowadzenia handlu i działalności zarobkowej na terenie pomostów i nabrzeży bez uprzedniej zgody Operatora Przystani.

15.  Na terenie przystani oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi bądź innych, których posiadanie jest zakazane przez prawo - za wyjątkiem paliwa, smarów
i zwykłych materiałów stosowanych do higieny osobistej i używanych przy zwykłej obsłudze jednostek pływających, w tym pirotechnicznych środków sygnalizacyjnych.

16.  Za powstałe uszkodzenia wyposażenia przystani lub za zanieczyszczenia środowiska odpowiadają materialnie właściciel lub posiadacz jednostki pływającej, która je spowodowała wg protokołu strat.

17.  Zabrania się wędkowania w obrębie nadbrzeży cumowniczych oraz z pomostów.

18.  Istnieje możliwość eksponowania reklam na terenie przystani po podpisaniu umowy
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie. W przypadku pojawienia się reklam nie uzgodnionych wcześniej z Operatorem Przystani zostaną one zdemontowane
i składowane na koszt i niebezpieczeństwo właściciela lub posiadacza reklamy. 

 

Rozdział 6. Przepisy końcowe

 

1.      Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez Personel Przystani.

2.      Nie przestrzeganie przepisów Regulaminu Odrzańskiej Przystani Turystycznej „Port Cigacice” może spowodować zakaz z jej korzystania. Decyzje w tej sprawie podejmuje Operator Przystani.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy portowe oraz inne przepisy porządkowe.

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Kluby sportowe

Licznik odwiedzin

0001822090
Wszystkie
1822090

Twoje IP: 3.237.22.39
Kreacja ah-68 | Prawa autorskie © 2009 Firma